Гаранционни условия
Гаранционни условия

 

Гаранционни условия

 1. Гаранционният период на климатичната техника е различен според предоствавения от производителя.Системите които ние предлагаме са с гаранционнен срок от 24 до 60 месеца.

 

 1. Периодът на гаранцията може да бъде удължен максимум от 36 до 60 месеца, в зависимост от предлаганите от производителя срокове, и е валиден в случаите, когато собственикът е извършил ежегодна профилактика на климатичната инсталация на всеки 12 месеца, която се заплаща допълнително от клиента, в противен случай гарационния срок е 24 месеца, считано от датата на монтарането на системата.След извършване на профилактиката клиента трябва да предостави оригинална гаранционната карта за да бъде попълнена от сервизната група.

.

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ГАРАНЦИЯТА:

 1. Гаранционният сервиз се осъществява от фирма Булгруп инженеринг ООД. При нередност клиентът е длъжен да ни уведоми веднага и да преустанови незабавно ползването на инсталацията до идването на сервизен техник .
 2. Вносителят, продавачът и монтажно – сервизната фирма не са отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби за клиента, в следствие на дефектна стока и престоя й в сервиза. Същите не са ангажирани да осигуряват оборотно друга стока.
 3. Независимо от настоящата търговска гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП до предаването и на потрбителя.

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ ВКЛЮЧВА:

 

Фирма Булгруп инженеринг OOД се задължава да извърши демонтаж и монтаж на повредената част или на цялата система ако е необходимо.Също е длъжна да отремонтира всички фабрични дефекти на стоката ,появили се в гаранционния срок.

При несъответствие между данните в гаранционната карта и тези на системата или има опит за подправяне на гаранционната карта или стикера на системата ,фирма Булгруп инженеринг ООД запазва правото си да откаже Безплатното гаранционо обслужване.Фирмата може да откаже и Безплатен сервиз ако;

 • Не са спазени условията за съхранение, транспорт, монтаж и експлоатация;
 • Климатизаторът не отговаря като мощност на помещението, в което е монтиран;
 • Опит за отстраняване на проблем от неупълномощени за това лица или монтаж от неоторизирани лица и фирми;
 • Дефекти, породени вследствие на непочистени филтри или задръстени топлообменници на вътрешното или/и външното тяло, както и запушен кондензен маркуч;
 • Повреди, причинени от неправилно боравене с уреда или претоварване;
 • Нестабилно електрическо захранване или токов удар;
 • Използване на уреда не по предназначение;
 • Неизвършена ежегодна профилактика.
 • Природни бедствия (пожари, наводнения, бури, гръмотевици и др.);
 • Механично счупени пластмасови детайли козметични повреди по металните и пластмасовите капаци на външното и вътрешното тяло;
 • При попадане на инсекти в уреда (хлебарки и други насекоми);
 • Пропуски в системата причинени от външен фактор;
 • Гаранцията не се отнася за аксесоари и консумативи – филтри, дистанционно управление и др.

 

 

Рекламация на закупения от Вас климатизатор се отнася до фирма Булгруп инженеринг ООД само ако същият е монтиран от нея. Ако при диагностиката на стоката се установи, че тя е изправна и отговаря на техническата си спецификация, или дефекта е извънгаранционен, фирма Булгруп инженеринг ще  таксува клиента съобразно извършената услуга по установения ценоразпис за негаранционно обслужване. Когато НИЕ се съгласим да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя,същият няма право да претендира за възтановяване на сумата или части от нея .Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Упражняването на правото на потребителя на рекламация не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от гаранционият срок.

 

 

ВНИМАНИЕ:

 

При не добра неокомплектованост и външни видими дефекти на стоката се признават само по време на покупката и монтажа на стоката.Ако стоката е закупена като преоценена или мострена ,не се признават леки деформации и липси по продукта

Срокът за извършване на сервиза варира в зависимост от сложността му и доставката на резервни части като максималния срок е едномесечен. С тези гаранциони условия  производителят, вносителят и сервизът на стоката поемат сервиза при доказани гаранционни събития. Тази гаранция се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България. Търговците и продавачите на едро и дребно нямат право да изменят или допълват условията на тази гаранция.